Nyheder

​2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelskassen Oikos​

03-12-2019​

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Andelskassen Oikos onsdag d. 18. december 2019 kl. 16:00, hvor bestyrelsen har stillet forslag om sammenlægning med Faster Andelskasse.

Generalforsamlingen afholdes hos: 

Mellemfolkeligt Samvirke (Equality Room, opgang C)

Fælledvej 12 

2200 Nørrebro

Tilmelding pr. mail til kbh@oikos.dk eller telefon 33 36 23 32.

Læs hele indkaldelsen her: 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 18. december 2019 kl. 16.00

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos ønsker sammenlægning​

11-11-2019​

Med baggrund i den stigende finansielle regulering og de mere komplekse, administrative opgaver har Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos valgt at en sammenlægning vil være til gavn for begge parter:

Læs pressemeddelelse om den ønskede sammenlægning

Nye regler for kort og netbank

03-10-2019​

Der er kommet nye regler, som øger sikkerheden for betalingskort og netbanken. 

De har især betydning for dig som kunde på tre måder:

  1. Fra d. 14. september blev det et krav, at du skal bruge både adgangskode og NemID-nøgle, når du logger på netbanken.
    ​Vi opfordrer til, at du henter NemID's nøgleapp, hvis du ikke allerede har taget den i brug.
  2. Du vil fremover oftere blive bedt om at bruge engangskoder på sms eller NemID, når du betaler med dit Visa/Dankort på internettet.
  3. Du skal oftere benytte pinkode, når du betaler kontaktløst med dit Visa/Dankort i fysiske butikker.
​​

Invitation til 25 års jubilæum for Mona​

04-09-2019​

Fredag d. 20. september fejrer vi, at Mona Poulsen har 25 års jubilæum i Andelskassen Oikos. 

Vi vil gerne invitere kunder, samarbejdspartnere og venner af Oikos til at hjælpe os med at gøre dagen festlig for Mona.

Jubilæumsreceptionen afholdes d. 20. september kl. 15:00

i Konferencerum M4 på Haslegårdsvej 8-10, 8210 Århus V.

Tilmelding er ikke nødvendig, men giv os gerne et praj, hvis du/I deltager. 

​​

Gebyr på foreningskonti og erhverv

28-06-2019

Vi indførte pr. 1. februar 2019 et nyt kontogebyr på forenings- og erhvervskonti. Gebyret lyder på 125 kr. halvårligt. Kontogebyret trækkes hvert halvårsultimo, første gang ved udgangen af juni måned.

Kontogebyret tæller pr. kunde og ikke pr. konto, dvs. hver forening og virksomhed skal betale gebyret én gang hvert halve år uanset antal konti. Skulle du ved en fejl blive opkrævet gebyret flere gange, bedes du kontakte Mona på aarhus@oikos.dk.​

​​

Andelskassen Oikos' solvens - reaktion på Finanstilsynets seneste afgørelse

31-01-2019​

2018​

Ændring af rentesatser og gebyrer

18-12-2018​

Den 1. februar 2019 ændrer vi indlånsrenten på børneopsparinger og foretager en mindre gebyrforhøjelse grundet øgede it-omkostninger samt et negativt rentemarked. 

Se de nye rentesatser og gebyrer her. ​

​Halvårsrapport 2018

21-11-2018

Andelskassen Oikos’ resultat for første halvdel af 2018 andrager et overskud på kr. 1.402.576, hvilket er tilfredsstillende. Overskuddet skyldes primært ekstraordinære indtægter i form af et bidrag fra anonym giver.

Drift

På trods af et faldende rentemarked fastholdes niveauet for netto gebyr- og renteindtægter i forhold til niveauet i 2017. Udgifter til personale og administration er reduceret med 24 % i forhold til 1. halvår 2017 og er dermed tilbage på 2015-niveau. Reducering af omkostninger skyldes fuld udbytte ved effektiviseringen af mange arbejdsprocesser efter konvertering til datacentralen SDC i 2016. 

Basisdriften er på 253 t.kr. før nedskrivninger og afskrivninger. Der har været en tilfredsstillende udlånsvækst på 8,2 % for halvåret.

​​

Kapitalgrundlag, solvens og solvensbehov

Andelskassens solvens er beregnet til 15,57 % pr. 30. juni 2018 og solvensbehovet ligger på 9,86 %. Fratrukket kapitalbevaringsbufferen på 1,88 pct.point giver dette en solvensoverdækning på 3,83 pct. point. ​En ekstraordinær indtægt på 1,8 mio. kr. fra en tæt relation gennem mange år sikrer forøgelse af egenkapitalen med 1,4 mio. kr. svarende til 11 %.

Forventninger til 2. halvår 2018

Det oprindelig budgetterede resultat for året på nettorente- og gebyrindtægter forventes at blive indfriet. Omkostningerne forventes at kunne følge budgettet, således at Andelskassen Oikos vil kunne komme ud af 2. halvår 2018 med et positivt resultat. Der er usikkerhed i forbindelse med kursreguleringer på obligationer, samt udvikling i tab og nedskrivninger. Der vil fortsat i 2.halvår været øget fokus på at forbedre kapitalgrundlaget for andelskassen.

Læs hele rapporten

​​

Mindeord over Flemming Kramp

28-09-2018​

Den 14. september 2018 blev der taget afsked med Flemming Kramp fra Hårslev kirke.

Flemming Kramp var en væsentlig del af Oikos’ historie siden Danske Kirkedage i Hillerød i 1989 – og siden Oikos’ formelle oprettelse i 1994. Flemming var med i Andelskassen Oikos bestyrelse fra start af. Senere blev han formand og senest næstformand for repræsentantskabet. Han var også med til at starte Oikosfonden i 2012 og var formand for dens bestyrelse til kort før sin død.

Flemming var grundig: han satte sig ind i alle aspekter af mikrofinans og systemisk økonomisk forandring. Og han gav en hånd med i alt fra maling til opvask. Intet var for lille, intet var for stort.

Flemming var lidenskabelig: hans retfærdighedssans som kirkemand og udviklingsmand var meget stor. Uretfærdighed skulle forandres, ekskluderede med ind i varmen.

Flemming var tillidsvækkende: hans netværk var enormt, og Oikos har levet højt på hans venskaber: ’Hvis Flemming Kramp siger god for noget – så må vi være med!’

Flemming var et kæmpe forbillede – og altid med sin kone, Inger, som loyal opbakning.

Vi vil mindes Flemming for godt kammeratskab i alle årene, og for godt lederskab i alle funktionerne i Oikos.

Ære være hans minde!​

Skrevet af Uffe Gjerding, formand for Oikosfonden, og Jørgen Thomsen, formand for repræsentantskabet i Andelskassen Oikos

Betalingsservice-oversigter i netbanken​

25-09-2018​

De månedlige oversigter fra betalingsservice (PBS) er fremover tilgængelige i netbanken i stedet for at blive udsendt i papirform med almindelig post. Det er samtidig blevet muligt at se den fulde tekst på kontoudskriften i netbanken.

Du finder oversigterne under Aftaler/BS-oversigter i venstre sidemenu i netbanken. Bemærk, at du skal logge ind på en computer for at få adgang til denne funktion.

Det er stadig muligt at få tilsendt betalingsservice-oversigterne med posten. Giv Mona besked på aarhus@oikos.dk, hvis du fortsat ønsker at modtage oversigterne i papirform.​

Velkommen til Lone Stryhn​

29-06-2018​

​​I slutningen af maj kunne vi byde velkommen til Lone Stryhn, som er barselsvikar for Githa indtil februar 2019. Githa går på barsel i midten af juli. Lone er ansat på deltid og vil bruge det meste af sin tid på ekspedition af kunder.

​​

Lone er butiksuddannet, men har 15 års kontorerfaring, hvoraf de 9 af dem har været indenfor bankverdenen.

​Nye regler for børneopsparinger

23-06-2018

Der er kommet nye regler for børneopsparinger, så man nu kan indbetale op til 6.000 kr. om året. 

Loftet for hvor meget man maksimalt kan indskyde på en børneopsparing er også hævet, så man fremover kan indbetale 72.000 kr. i alt.

Grænserne var tidligere hhv. 3.000 og 36.000 kr. 

Reglerne er trådt i kraft, så de nye grænser er gældende for 2018. 

Årsrapport 2017

​30-04-2018

Årets resultat blev 75 t.kr. efter skat, kursreguleringer og nedskrivninger, hvilket er lavere end budgetteret. Bestyrelsen erkender, at resultatet ikke er på et tilfredsstillende niveau, men bemærker samtidig, at andelskassen i 2017 havde ekstraordinære omkostninger på ca. en halv mio. kr. til det nye IT-system. Hvis man ser bort fra disse omkostninger, havde basisindtjeningen ligget i et niveau omkring 670 t.kr.

Drift

Oikos’ netto rente- og gebyrindtægter for 2017 var 4.169 t.kr. og var dermed på et stabilt niveau sammenholdt med 2016, hvor de var 4.136 t.kr. 

Omkostningerne til personale og administration steg fra 3.628 t.kr. i 2016 til 3.887 t.kr. i 2017. Stigningen var forårsaget af ekstraordinære omkostninger til administration som følge af konverteringen. I budgettet for 2018 er omkostningerne til personale og administration igen på et normalt niveau omkring 3.500 t.kr.

Kapitalgrundlag, solvens og solvensbehov​

Med en kapitalprocent på 14,3 % og et individuelt solvensbehov på 10,8 % havde andelskassen en

kapitalmæssig overdækning på 3,5 procentpoint ved udgangen af 2017. Det er en betydelig forbedring af kapitalforholdene idet solvensoverdækningen var 1,1 procentpoint ved udgangen af 2016.

Forventninger til 2018

Det forventes, at den stabile vækst, Oikos har oplevet i alle årene siden 1992, vil fortsætte. Den primære drift vil forventeligt udvise et forbedret overskud i 2018, da der ikke vil være ekstraordinære omkostninger til IT-konverteringen. Bestyrelsen og direktionen vil fortsat arbejde målrettet på at forbedre andelskassens kapitalforhold, således at den solvensmæssige overdækning styrkes yderligere. 

Læs hele rapporten​

Udskydelse af generalforsamling

09-04-2018​

Bestyrelsen i Andelskassen Oikos har med beklagelse besluttet af udskyde andelskassens ordinære generalforsamling, som er indkaldt til afholdelse i Århus lørdag d. 14. april kl. 13.

Generalforsamlingen vil i stedet blive afholdt mandag d. 23. april kl. 18 i andelskassens lokaler i Nørregade i København.

Årsagen til udskydelsen er, at det reviderede regnskab ikke kunne foreligge inden for den vedtægtsbestemte frist på 8 dage forud for den ordinære generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen d. 23. april følger andelskassens vedtægter, §19.

​​Tid og sted

Mandag d. 23. april kl. 18-19:30

Andelskassen Oikos

Nørregade 6, 1., 1165 København K

Tilmelding

Send en mail til kbh@oikos.dk, hvis du ønsker at deltage.
Af hensyn til plads og indkøb er der frist for tilmelding onsdag d. 18. april.

​Årsrapport 2017

Årsrapporten bliver delt ud på generalforsamlingen, og vil efterfølgende være tilgængelig på andelskassens hjemmeside.
Regnskabet kan rekvireres på kontorerne som pdf-fil eller i papirudgave fra 13. april. Send en mail til aarhus@oikos.dk, hvis du ønsker at få regnskabet tilsendt.

Stemmeseddel

Er du andelshaver, får du udleveret en stemmeseddel til generalforsamlingen.
Er du forhindret i at møde op, kan du give fuldmagt til en anden andelshaver i Oikos (jf. vedtægterne §10, stk. 1). Skriv navn og adresse på vedkommende, som du giver fuldmagt til at stemme for dig, på en seddel med din underskrift og dato.

Nyhedsbrev - Marts 2018​

28-03-2018​

Årets første nyhedsbrev er sendt ud i dag. Hvis du ikke har modtaget det, kan det læses her:

Nyt fra Oikos - Marts 2018

​​

Du kan tilmelde dig nyhedsbreve fra Oikos her

Generalforsamling 2018​

03-01-2018

​Årets generalforsamling afholdes i Århus lørdag d. 14. april 2018.

Yderligere information om tid, sted samt program fremsendes til alle andelshavere senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Information om kontogebyr​

02-01-2018

​Den 29. december 2017 er det årlige kontogebyr på 108 kr. blevet trukket.

Ved en fejl er der hos nogle kunder trukket kontogebyr fra flere konti. Vi arbejder på at løse fejlen og tilbageføre kontogebyret til disse kunder.

Vi beklager ulejligheden.

​​

Århus

Andelskassen Oikos

En del af Faster Andelskasse

CVR: 21769916

Haslegårdsvej 8-10, D40
8210 Århus V
Telefon: 86 68 23 33
Fax: 86 68 23 34

​E-mail: aarhus@oikos.dk

København​

​Andelskassen Oikos

En del af Faster Andelskasse

CVR: 21769916

Nørregade 6, 1. sal
1165 København K
Telefon: 33 36 23 32
Fax: 33 36 23 34

E-mail: oikos@faster.dk 

Åbningstider​

Mandag​           10 - 14​​

Tirsdag ​        10 - 14​

​​​Onsdag         10 - 14​

​​Torsdag        10 - 17​  

​​Fredag ​         10 - 14​  

​​​

Kundemøder aftales naturligvis også uden for åbningstid.