Information om behandling af persondata​​

Som kunde i Andelskassen Oikos har du i henhold til reglerne om beskyttelse af persondata krav på information om, hvordan vi behandler kundeoplysninger.

Særligt for personoplysninger afgivet ved brug af denne hjemmeside og vores netbank

På vores hjemmeside og i vores netbank tilbyder vi nogle services, der forudsætter, at du indtaster bestemte personlige oplysninger i en webformular (som fx dit navn, din adresse, dit kontonr., CPR-nummer eller e-mailadresse).

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, Databeskyttelsesforordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt Oikos’ generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som kunde og bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

Behandling af personoplysninger, når du modtager nyhedsmails eller mailservice

Vi sender kun nyhedsmails til dig, hvis du selv har tilmeldt dig og dermed har givet dit samtykke til, at vi må kontakte dig. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement via et link i mailen. De oplysninger, vi behandler om dig, er dit navn og din e-mailadresse. Derudover modtager vi information om, hvorvidt du har åbnet vores mail, din IP-adresse og om du har klikket på links i mailen.

Hvis du afmelder dit abonnement, sletter vi dine oplysninger umiddelbart efter afmelding. For nærmere information om vores behandling af personoplysninger læs nedenfor.

Hvad er kundeoplysninger?

Kundeoplysninger er de oplysninger, som vi beder om i henhold til generel lovgivning og vores interne politikker, således at vi kan rådgive og servicere dig. Oplysninger kan være fortrolige oplysninger eller personfølsomme oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan tage stilling til sagen.

Når der etableres et kundeforhold, skal Oikos have dokumentation for dit navn, adresse og cpr. nr. ved fremsendelse af eksempelvis pas eller anden billedlegitimation samt information med din adresse. Har du adresse i udlandet, skal vi derudover have oplysninger om dit hjemland (officielle bopælsland) samt dit skattenummer.

Har du givet andre adgang til din konto, som medkontohaver eller som fuldmægtig, skal vi have tilsvarende oplysninger vedrørende denne eller de personer. Tilsvarende gælder, hvis der i din virksomhed er personer, der kan tegne virksomheden (tegningsberettigede).

Derudover skal vi have information om formålet med din anmodning om engagement hos Oikos, ligesom vi skal kende til omfanget. Overfører du i forbindelse med etableringen eller senere større beløb, beder vi om dokumentation for midlernes fremskaffelse, ligesom vi løbende undersøger transaktionsmønstre og usædvanlige transaktioner til og fra dine konti.

Vores forpligtelse til undersøgelse af din identitet og dine transaktionsmønstre er baseret på internationale regler og gælder for alle kunder.

Hvordan behandler vi dine oplysninger?

Lovgrundlaget for Oikos’ behandling af dine oplysninger er den finansielle regulering og anden lovgivning, herunder:

  • Hvidvaskloven
  • Skattekontrolloven
  • Bogføringsloven
  • Kreditaftaleloven
  • Betalingsloven
  • Databeskyttelsesloven

Den indsamlede information behandles til brug for de ydelser, som du har efterspurgt hos Oikos, herunder udbud af finansielle tjenesteydelser, den rådgivning der følger disse ydelser, kundepleje, kreditoropfølgning samt administration. Derudover bidrager oplysningerne til de lovpligtige indberetninger, som Oikos foretager og statistikker til internt og eksternt brug.

De oplysninger, som du sender til os eller giver telefonisk, gemmes og kan suppleres af yderligere oplysninger fra eksempelvis ejendoms- og personregistre i offentligt regi samt andre offentligt tilgængelige registre, eksempelvis CVR-registret.

Ved betalingsformidling indhenter Oikos oplysninger fra andre virksomheder og pengeinstitutter

Ved kreditvurderinger, der er obligatoriske i Oikos, indhenter vi oplysninger fra andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, kreditoplysningsbureauer samt andre registre, herunder internationale registre og almindelige offentligt tilgængelige registre.

Bruger du betalingskort, netbank, eller betalingstjenester i øvrigt henter vi oplysninger fra dig, forretninger, pengeinstitutter og andre. Det gør vi for, at vi kan gennemføre og korrigere betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

Efter hvidvasklovgivningen er vi forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter og at notere resultatet af disse undersøgelser.

Hvordan bruger Oikos oplysningerne?

Oikos bruger oplysningerne til at behandle dit engagement hos os. Hvis du ikke ønsker at fremsende oplysningerne, kan det begrænse de tilbud, som du vil modtage fra Oikos.

Dine oplysninger, eksempelvis CPR-nr. bruges derudover til indberetninger til offentlige myndigheder i forbindelse med eksempelvis renteindtægter- og udgifter, tinglysning af lån, etc.

​​

Videregives mine oplysninger?

Oikos er underlagt tavshedspligt og kan derfor kun, i det omfang det er nødvendigt for udarbejdelse af tilbud til dig, videresende oplysninger.

Oikos stiller derfor ved visse tilbud krav om, at du underskriver en samtykkeerklæring, der muliggør, at vi kan videresende oplysninger, når vi anvender samarbejdspartnere, altså selskaber, der sammen med Oikos leverer det endelige tilbud. Det kan eksempelvis være realkreditlån, der tilbydes via samarbejdspartnere.​

​I tilfælde af misligholdelse af dit engagement hos Oikos, kan vi sende oplysninger til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Videregivelse til samarbejdspartnere sker alene, hvor det er nødvendigt til sikring af dig som kunde og Oikos’ engagement.

Hvidvask og finansiering af terrorisme

For så vidt angår de oplysninger, som Oikos indhenter i forbindelse med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, behandles disse på særlig vis og søges ud af Oikos’ systemer på grundlag af en vurdering af kunden og omstændighederne.

Oikos opbevarer oplysninger og informationer, der er indhentet som led i disse undersøgelser, sammen med dine øvrige oplysninger hos Oikos. Skulle det være nødvendigt at foretage indberetning som led i Oikos’ forpligtelser, anses denne information dog som fortrolig og er ikke tilgængelig for dig som kunde.

Opbevaring af information modtaget fra dig

Oikos opbevarer din information i henhold til de lovgivningsmæssige krav, som Oikos som pengeinstitut er underlagt. Det betyder, at visse dele af dine informationer skal gemmes i mindst 5 år efter ophør af dit engagement hos os i henhold til hvidvasklovgivningen og i visse tilfælde længere, såfremt Oikos på et tidspunkt kan blive bedt om at fremlægge denne information for en domstol.

Vi gemmer oplysninger, som du har givet os med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år – selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør vi for at sikre os mod svig.

I Oikos indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger - fx oplysninger i en mail eller et budget om dit helbred eller at du er medlem af et bestemt politisk parti eller en fagforening – betragter vi det som din accept af, at Oikos kan gemme oplysningerne. Oikos vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

Efter denne periode vil alle oplysninger, der er registreret hos Oikos, blive slettet ved automatisk sletning via SDC, den datacentral, som Oikos har lavet aftale med.

Oikos’ tavshedspligt og din ret til indsigt

Oikos’ medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde i andelskassen.​

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Oikos behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger, vi videregiver til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til Oikos’ forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Oikos’ knowhow, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

Som kunde hos Oikos har du ret til at blive slettet, dvs. at få slettet alle de oplysninger, vi har om dig. Det betyder, at vi ikke længere har mulighed for at fortsætte dit sædvanlige engagement hos Oikos.

Hvis du anmoder os om at slette dine oplysninger, vil dine oplysninger ikke længere fremgå af Oikos’ interne systemer. Du er altså ikke længere registreret som sædvanlig kunde og din kunderådgiver vil ikke kunne se dine data og historikken.

Vi er som pengeinstitut forpligtet til at opbevare visse data på alle afsluttede kundeforhold i mindst 5 år fra engagementets ophør. Det skyldes de almindelige regler om bogføring, regler om indberetning af skattemæssige forhold samt forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og omfatter alle kunder i danske pengeinstitutter.

Såfremt det inden udløb af 5 års perioden anses for nødvendigt at opbevare dine data i en forlænget periode, eksempelvis hvis dine oplysninger skal indgå som dokumentation og fremlægges for en domstol til fastlæggelse af retskrav, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser, vil vi fortsat opbevare dine oplysninger.

Hvis det sidste ikke er tilfældet, vil alle oplysninger på dig efter denne periode automatisk blive slettet via SDC, den datacentral, som Oikos har lavet aftale med.

Hvis du ønsker dine data slettet hos Oikos, skal du kontakte os på telefon eller mail.

​Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Hvis Oikos behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

Du kan tilbagekalde dit samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke.

​Hvad gør du, hvis du ikke er tilfreds?

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine data, kan du indgive en klage til Oikos. Du finder mere information på vores hjemmeside under klagevejledning.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Dataansvarlig er:

Andelskassen Oikos

CVR: 87334716

Nørregade 6, 1. sal

1165 København K

Telefon: 33 36 23 32

E-mail: kbh@oikos.dk

København​

​FasterOikos
Ved Stranden 20, 1. sal

1061 København K
Telefon: 3336 2332

E-mail: oikos@faster.dk 

CVR-nr.: 21769916

Finanstilsyn

Cookiedeklaration

Åbningstider​

Mandag​ 10 - 16

Tirsdag ​ 10 - 16   

​​​Onsdag  10 - 16

​​Torsdag 10 - 17​

​​Fredag ​  10 - 16

​​​

Kundemøder aftales naturligvis også uden for åbningstiden.​

​​